ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

logo qa copyประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

>>>ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่>>Che_Stand58_Bac
>>>ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่>>Che_Stand58_Grad
>>>ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่>>Che_Stand58_How

Che_Stand58_BacChe_Stand58_GradChe_Stand58_How

คู่มือการประเมินคุณภาพ AUNQA ระดับหลักสูตร ฉบับ 2015

19,421 Comments

logo qa copy เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network : AUN) ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ANU-QA) ฉบับใหม่ เวอร์ชั่น 3 ปี 2015 (Guide to AUN-QA Actual Quality Assessment at Programme Level Version 3.0)
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ >> GuidetoAUNActualQualityAssessmentatProgrammeLevel_v3
cov3

ประกาศการงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกำกับมาตรฐาน

17,888 Comments

logo qa copy ประกาศ สกอ. เรื่อง การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน มาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การกำกับมาตรฐาน
สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่>>Che_An_QA57_kpi12
Che_An_QA57_kpi12