logo qa copyประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

>>>ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่>>Che_Stand58_Bac
>>>ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่>>Che_Stand58_Grad
>>>ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่>>Che_Stand58_How

Che_Stand58_BacChe_Stand58_GradChe_Stand58_How