S__4096053

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมล แซ่เฮง  พิสิษฐ์สังฆการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกำกับและดูแลคุณภาพการศึกษา

S__4096056

นางสาวอำพร  วงษา
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ
นักวิชาการศึกษา

S__4096055

นางสาวธารณี  คลังหิรัญ
นักวิชาการศึกษา