4

รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ  ณ วิเชียร
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชชา  ชีวพฤกษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

S__11083786

นางสมพิศ  อยู่สุขสวัสดิ์
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

S__11083787

นางสาวอำพร  วงษา
นักวิชาการศึกษา